Obradował Zarząd Główny NSZZ Policjantów

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń, realizacja celów określonych w „Pakiecie dla Policji” oraz nowelizacja Statutu, to najważniejsze tematy nad którymi debatował Zarząd Główny w kontekście powyborczych zmian.

 

W dniach 13 – 14 listopada 2023 r. w miejscowości Włodzimierzów pod Piotrkowem Trybunalskim Zarząd Główny NSZZ Policjantów planował działania, jakie należy podjąć zaraz po ukonstytuowaniu się nowego Rządu. Wśród najbliższych planów Zarządu Głównego znalazły się też takie tematy, które mają szansę na załatwienie jeszcze z obecnym Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Komendantem Głównym Policji. Oprócz tematów najistotniejszych z punktu widzenia Policjantów i Policji znaczącą część obrad poświęcono rozwiązaniom zawartym w projekcie nowelizacji Statutu.

Przyszłoroczne podwyżki

Odnosząc się do programów wyborczych ugrupowań tworzących większość parlamentarną w Sejmie X Kadencji, Zarząd Główny NSZZ Policjantów postanowił oprzeć swoje działania na założeniu, że przyszłoroczna podwyżka uposażeń policjantów powinna wynieść 20%. Wynika to z jednej strony z oczekiwań sformułowanych przez wszystkie reprezentatywne centrale związkowe (Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, OPZZ) oraz Radę Dialogu Społecznego, z drugiej zaś – z obietnic, które poszczególne partie kierowały do tzw. budżetówki.

Kryzys kadrowy

Sposobem na poprawę pogarszającej się sytuacji kadrowej ma być w ocenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów dalszy wzrost uposażeń policjantów, kontynuacja programów modernizacji, uporządkowanie nakładów na Policję poprzez powiązanie ich ze wzrostem gospodarczym, zrównanie świadczeń pieniężnych jakie otrzymują policjanci ze świadczeniami żołnierzy oraz poprawa zaopatrzeniowego systemu emerytalnego. Zarząd Główny podkreślił, że szczegółowe propozycje zostały zawarte w „Pakiecie dla Policji” przyjętym w dniu 5 maja 2023 r. Postanowiono, że dokument ten wraz ze stosownym wnioskiem zostanie niezwłocznie przekazany nowemu Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i stanowić będzie punkt odniesienia w planowaniu działań egzekwujących te postulaty.

Sprawy bieżące

Wśród spraw najpilniejszych, z jakimi przewodniczący ZG postanowił zwrócić się jeszcze do obecnego Ministra oraz Komendanta Głównego wraca temat wątpliwości związanych z naliczaniem ekwiwalentu za służbę na „wolnym powietrzu” pełnioną w okresie jesienno-zimowym. Okazuje się bowiem, że w świetle informacji przekazanych przez niektórych przewodniczących Zarządów Wojewódzkich, nie wszyscy komendanci wojewódzcy zamierzają respektować wytyczne zawarte w piśmie Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP z dnia 7 listopada 2023 r. (L.dz. Kwo- 1601/23). Do spraw najpilniejszych Zarząd Główny zaliczył również kwestię nadużyć związanych z usuwaniem policjantów ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 u.o.p. Zdając sobie sprawę z tego, że problemy wokół zwalniania policjantów ze względu na ważny interes służby wymagają zmian ustawowych, niemniej jednak niekorzystne zjawisko można ograniczyć w sposób doraźny, czyli np. poprzez wydanie odpowiednich wytycznych. O takie wytyczne będzie zabiegał przewodniczący w najbliższych rozmowach z Ministrem i Komendantem Głównym. Do obecnego Ministra przewodniczący ZG ma się zwrócić również w sprawie stanowisk dyżurnych wojewódzkich, dyżurnych KGP oraz wyższej kadry dydaktycznej ze szkół Policji, których pominięto przy nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków… z dn. 14 września 2023 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1883).

Sładka członkowska

W związku z tym, że wysokość składki członkowskiej NSZZ Policjantów od wielu lat nie była zmieniana, tracąc zdolność zaspakajania podstawowych zadań statutowych, na co od dawna zwracali uwagę zarówno przewodniczący Zarządów Terenowych, jak i Zarządów Wojewódzkich, Zarząd Główny postanowił podwyższyć składkę o 8 zł. Zatem, od dnia 1 stycznia 2024r. wysokość miesięcznej składki członkowskiej wyniesie 20 zł. Nie zaszkodzi przypomnieć, że od ubiegłego roku całość składki członkowskiej podlega odliczeniu od uzyskiwanego dochodu, co znajduje swoje odzwierciedlenie np. w formularzu sporządzanym przez pracodawcę PIT 11 (poz. 122).

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

 

Źródło: NSZZ P

 

powrót »
^do góry

Copyright © 2014 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki
NSZZ Policjantów w Kielcach